Агенция за недвижими имоти "ТАНЯ"

 
Рейтинг: 3.00
(73)
ТОП ОФЕРТИ
Отдава под наем
Продава
Търси да наеме
Купува
Кредитиране
Застраховане
--------------------
Вас ви обслужват...
Как мислите?
В пет стъпки...
Примерни договори
Приложими закони
Връзки
Календар


Кои сме ние? Новини Въпроси, мнения и препоръки

Примерни договори / Договор за наем на жилище

Договор за наем на жилище
01.07.08 23:28

Автор:Агенция за недвижими имоти "Таня"

Днес ...............................г. в гр. Пловдив , се сключи настоящия договор за наем между:

............................................................................................................... ЕГН .......................................

от ...................................................наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ от една страна и от друга страна: .................................................................................................. ЕГН ....................................... ст...................................................................,наричан накратко НАЕМАТЕЛ.

страните за споразомяха следното:

 

Раздел I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване на ........................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... в гр. Пловдив, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплаща уговорената между страните наемна цена.

(2) НАЕМОДАТЕЛЯ  се легитимира със следния документ   за собственост -

Нотариален акт № ..............................., том .............., рег.№ ............, дело №  ................от .............г. , извършен от Нотариус ..........................................................................................................

(3) Имота се дава под наем в състояние подробно описано в Приемо-предавателен протокол, съставляващ Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(4) Имота ще се използва от НАЕМАТЕЛЯ със следното предназначение ................................................................................................................................................................

Чл.2. (1) Договорът се склучва за срок от ................................................................................., считано от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Ако след изтичане на наемния срок, НАЕМАТЕЛЯТ продължи да ползва наетия имот със знанието и без противопоставянето на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен като договор за наем за неопределен срок.

 

Раздел II. РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА НАЕМА

Чл.3. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ посочения по-горе имот срещу сума в размер на ...................................................................................................................на месец. Наемната цена не включва консумативни и други разходи.

(2) Наемната цена по предходната алинея да се изплаща не по-късно ..................... число на месеца, срещу издадена разписка от НАЕМАТЕЛЯ, в която следва да  се  отразяват  начина на плащане, датата, точната сума и евентуални прихващания на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемната цена.

 

 

 

 

Раздел III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.4. НАЕМАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:

-         да използва имота единствено за определеното в договора предназначение и да го съхранява с грижата на добър стопанин. Последното може да бъде променено само след изрично писмено съгласие от страна на Наемодателя;

-         да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на наетия имот: ток, вода, телефон, както и всички разходи за обикновени и текущи ремонти и поправки;

-         да върне наетия имот на НАЕМОДАТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол след прекратяване на настоящия договор в състоянието, в което е бил нает;

-         да изплаща в уговорения размер и в указаните срокове наемната цена;

-         да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за вредите и посегателствата върху наетия имот;

-         да изпълнява наредбите по реда и управлението на етажната собственост, да спазва установените в сградата, в която се намира имотът, правила за вътрешен ред, хигиена, охрана и противопожарна безопасност;

-         да заплати обезщетение за вредите, причинени по време на ползването на имота, освен ако се окаже, че те са причинени без негова вина, както и за вредите, причинени във връзка с ползването на имота по начин, различен от посочения в договора;

Чл. 5. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава отдадения под наем имот или часл от него без знанието или писменото съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ,

Чл. 6. НЕАМАТЕЛЯТ няма право да извършва промени в архитектурния план на сградата и отделните реконсрукции без писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.

Чл.7. НАЕМАТЕЛЯТ има право:

- да си служи с имота, предмет на договора.

 

Раздел IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.8. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави имота предмет на настоящия договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването за което е нает, отразени в двустранно подписанан Приемо-предавателен протокол - Приложение №1 към същия.

(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи несмущаващото ползване на наетия имот от страна на НАЕМАТЕЛЯ за времето на наемането му.

(3) НАЕМОДАТЕЛЯТ ще поправя всички щети или неизправности на сградата, където е разположен Обектът, освен ако щетите са причинени от НАЕМАТЕЛЯ по време на или вследствие на това, че НАЕМАТЕЛЯТ не изпълнява своите задължения в съответствие с договора.

Чл. 9. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да плаща всички данъци, държавни и общински такси за своя сметка дължими в РБългария във връзка със собствеността на имота.

Чл. 10. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не пречи на НАЕМАТЕЛЯ за нормалната експлотация на недвижимия имот за предназначението, за което е нает.

Чл.11. За срока на действие на настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да прехвърля по какъвто и да е начин собствеността или ползването върху имота, предмет на договора, както и да обременява същия с тежести.

Чл. 12. НАЕМОДАТЕЛЯТ ще има право на достъп до имота и вътре в него след предварително уведомление и съгласие от страна на НАЕМАТЕЛЯ  в удобен  за последния ден и час. Целта на посещението на НАЕМОДАТЕЛЯТ е да се увери , че действително имота се стопанисва с грижата на “добър стопанин” и по предназначение.

Чл.13. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

-   да получава в уговорените срокове наемната цена.

-   след изтичане срока на договора да получи отдадения имот във вида, в който го е предал, като се вземе предвид нормалното овехтяване.

 

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 14. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните и преди изтичане на уговорения срок: от НАЕМОДАТЕЛЯ с двумесечно писмено предизвестие, от НАЕМАТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие.

Чл. 15. При неизпълнение на условията по договора, изправната страна има право да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

Чл.16. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право след един месец от договорената дата за плащане на наема, при неплащане, да ограничи достъпа на НАЕМАТЕЛЯ до описания по-горе имот и имуществото в него до окончателното разплащане.

Чл.17. НАЕМАТЕЛЯТ гарантира с движимото си имущество и лични вещи наема, текущи разходи и нанесените на описания по-горе имот щети.

 

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Промени в настоящия договор могат да се правят с допълнително писмено споразумение, което се явява неразделна част от договора.

Чл. 19. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага общото Гражданско законодателство на Република България.

Чл. 20. Страните по настоящия договор ще решават споровете възникнали относно неговото изпълнение по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможо – по съдебен ред.

 

Настоящия договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните.

           

 

Приложено:     Приложение 1  -  Приемо-предавателен протокол

Приложение № 2. -  Примерна Разписка-ведомост” за платени месечни наеми и депозит

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
Няма мнения, вашето ще бъде първото.
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.2326